Print Friendly, PDF & Email

GESCHIEDENIS

R.K. GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR  “St. CAECILIA”
Petrus en Paulus – parochie te SCHAESBERG – LANDGRAAF.

Beknopt historisch overzicht.

1904
Het R.K. Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Caecilia” van de Petrus en Paulus Parochie te Schaesberg werd voor zover na te gaan is, in november van het jaar 1904 opgericht door de heren H. Boon / W. Smeets en J. Jongen.

1909
Een eerste opgave van het ledenbestand vindt men in 1909. Het koor telde toen 19 leden.

1919
In 1919 kreeg het koor voor het eerst de beschikking over een vaandel. De kosten van dit vaandel (drapau) bedroegen in die tijd fl. 945.75 een groot bedrag voor het koor.

1922
Een der dieptepunten was het jaar 1922. Het aantal leden was terug gelopen tot 9. Daarna volgde dan jaren van gestadige groei. Behalve het opluisteren van de kerkelijke plechtigheden, zoals de Eucharistievieringen, de Vesper, en de jaarlijks terugkerende processies was een der hoogtepunten ongetwijfeld het begeleiden van de neomisten.  

1925
Ook trad men vaker als profaan koor naar buiten op, en gaf concerten die de liefdadigheid ten doel stonden. Zo staat o.a. genotuleerd dat er door het Kerkelijk Zangkoor “St. Caecilia” op zondag 5 november 1925 een concert werd gegeven waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de noodlijdende Duitse priesters. De opbrengst was fl. 150.-. Het Gregoriaans was in die tijd niet weg te denken als kerkzang, in 1925 werden er al Sint Gregoriusdagen gehouden.

1930
Een tweetal nog bewaard gebleven persartikelen vermelden al in 1930 dat de heren D. Haas en Joh. Gorissen hun 25 jarig jubileum vierden als koorlid.
Een jaar met veel herinneringen was 1935. Zo overleed voor de eerst keer een actief lid van het zangkoor. Er werd voor de eerste keer een ledenwerfactie gehouden, het ledental groeide hierdoor van 28 naar 37 leden. Pastoor Gerards werd feestelijk ingehaald. Hij sprong herhaaldelijk bij, als de middelen niet toereikend waren. De contributie bedroeg in die tijd 15 cent per maand.

1940
Een der donkerste jaren was ongetwijfeld het jaar 1940. Zeven leden van het koor werden opgeroepen voor de Nederlandse frontdienst. Gelukkig keerden allen, de een naar de ander weer terug naar huis. Op 7 oktober van dat zelfde jaar werden beide directeuren geïnterneerd en op transport gesteld naar Buchenwald. In dat jaar werd er ook voor de eerste keer gesproken over de aanschaf van een nieuw orgel. Ondanks de oorlogsjaren bleef het koor op sterkte en telde het in januari van dat jaar nog 39 leden.

1940/1945/1946/1947/1949

In 1945 werd er een poging gedaan om te komen tot een Gemengd kerkelijk zangkoor. Helaas was hiervoor nog niet de tijd rijp. Maar in september 1946 werd de knoop doorgehakt en werd besloten tot de definitieve oprichting van een Gemengd Koor.  Juni ‘47 werd deelgenomen aan het internationale Muziek en Zangconcours te Voerendaal. Hier werden grote successen gehaald. In de derde afd. werd met 358 punten de 1é prijs gehaald, de Directeursprijs voor zangkoren en lest not least werd in de ere afd. met het prachtig uitgevoerde “ Ave Maria”van Arcadelt de 1é prijs voor zangkoren behaald.  In het jaar 1949 telde het koor 56 leden.

1950 / 1957
Over deze en de daarop volgende jaren werd een goed archief aangelegd, er werden veel uitvoeringen gegeven ook buitenshuis. Enkele feestelijke en uitvoeringen in 4 stemmige zang te noemen:

  • Processie 

  • Weidefeesten

  • Koninginnedagconcert

  • 5 mei Bevrijdingsconcert

  • Pinksterenconcert

  • Korenavond

  • St. Caecilia avond

  • Kerstconcert enz. enz.

In 1951 werd in samenwerking met de fanfare Aloysiana en het zangkoor Sursum Corda een Kerstoratorium opgevoerd. In maart 1976 wordt er weer gesproken over de aanschaf van een nieuw repetitie orgel. Om dit te verkrijgen moeten twee oude orgels worden ingeleverd. 21 augustus 1957 word het huidige Gemengd kerkelijk zangkoor “St. Caecilia opgericht. De jaren daarna, hoe ging het verder! Het archief gaat weer verder in het jaar 1962.

In 1976 worden twee oude orgels ingeleverd ter verkrijging van één nieuw orgel. In die tijd worden er heel wat vergaderingen gehouden en het koor gaat verder met Ups en Downs. 1977 telt in het St. Caecilia koor 57 leden, bestaande uit 22 dames en 25 heren. Er staat niet vermeld of alle nog meezingen. En of een gedeelte uit bestuurders bestaat. Maar dan nog een aanstekelijk aantal, dat deel uitmaakt van het koor.

In 1979 bestaat het koor 75 jaar, en worden de heren Jongen en Gerrits die beiden 50 resp. 40 jaar lid van het koor zijn, met een Koninklijke onderscheiding gehuldigd, Dhr. Van Halbeek ontving de zilveren Medaille voor 25 jaar kerkzanger. Er staat geschreven dat dit uitstekende koor dit roemrijke feest niet onopgemerkt voorbij zal laten gaan. Bij zulk een mijlpaal is het verantwoord, zelfs wenselijk om even aandacht te schenken aan het verleden van de vereniging. (lees boven).

In de jaren tachtig en negentig blijf het koor in tact en het leden aantal daalt en groeit ook weer. In 1998 krijgt het koor een nieuwe dirigent en onder de stimulerende leiding van Maurice Stevens worden meerstemmige missen ten gehore gebracht. In het millenniumjaar 2000 wordt het koor begeleid aan het orgel door de Bulgaarse Organiste Pavlina Ognyanova. Op 5 April 2001 wordt Dhr. C. Webers de nieuwe voorzitter van ons koor.

In 2004 viert het koor haar honderd jarig bestaands feest.

Op 30 mei van dat jaar herdenkt het RK Gemengd kerkelijk Zangkoor St. Caecilia van de Petrus en Paulus Parochie in Schaesberg/Landgraaf haar bestaansfeest.

Het jubileumjaar werd feestelijk geopend op de Eerste kerstdag 2003, met een uitvoering van de Pastorales in C. van de Silezier Ignaz Reimannn begeleid door solisten ( Daphne Ramakers Sopraan) ( Kalki Schrijvers Alt) ( Pascal Pittie Tenor) ( en Rob Meyers Bas) het jubilerende St. Caecilia koor en het strijkorkest “ The Oldies” o.l.v.Mevr. Ingrid Holleman.

In 2005 wordt een eerste uitvoering in Nederland gegeven van de Braziliaanse mis “Missa pastoril para noite de Natal”uit 1811 van “Padre jose Mauricio Nunes Garcia” uitgevoerd wordt dit meesterstuk met een viertal solisten van het Conservatorium uit Maastricht leden van het Kerkraads Symfonieorkest en natuurlijk de leden van ons Gemengdkoor St. Caecilia.

2006 /2007 /2008.

Dit alles staat onder leiding van dirigent Maurice Stevens het koor en orkest wordt begeleid aan het orgel door Organiste Pavlina Heckmanns-Ognynaova. In 2006 is het koor te gast in de Koepelkerk te Maastricht. In het jaar 2007 luistert het koor met andere koren en solisten het “Landgraaf 25” kerstconcert op. Onder leiding van Toine Sporken. In dat zelfde jaar nam de Petrus en Paulus gemeenschap afscheid van de Z.E.W.H. Pastoor Dieteren en werd de nieuwe Parochie Herder de Z.E.W.H. Pastoor Dr. Freek Jongen in onze parochie welkom geheten.

Tijdens deze inhuldiging zal het GKZ St.Caecilia niet aanwezig zijn, het koor maak deze dagen een Concert reis naar Berlijn, waar gezongen wordt in de Maria Kirchen en de Semper Opera in Leipzig. Het is een hele ervaring voor het koor.

Ook dit jaar werden nieuwe missen ingestudeerd en zal het koor weer mening gastoptreden verzorgen. In het jaar 2008 worden er veelvuldig huwelijke gesloten en bestaande huwelijksbanden nog eens versterkt. Een nieuwe mis werd ingestudeerd voor het 12½ jarig Priesterjubileum van Pastoor Schafraad in de Koepelkerk te Maastricht, waar gezongen werd met leden van het  Gemengd koor Conora uit Schoonbeek. 

2009.

Het koor krijgt in de maand mei een nieuwe Organist. “Sandy Wijnands”

.Pavlina Heckmanns neemt het Dirigeren over. In Dec. zal het koor ook tijdens een Adventsconcert meedoen in de P&P kerk. Door deze wisseling heeft het koor niet veel extra uitvoeringen kunnen geven, en maken een pas op de plaats. 

2010

 Het jaar 2010 is een onrustig jaar, er heeft een wisseling van Dirigent plaats, Sandy Wijnands staat voor het koor als Dirigent., en uitvoeringen buiten de Parochie kunnen weer worden ingevuld. 

Tijdens de Mei viering in en aan de kerk geeft het koor Acte de Presente. Tijdens de Jaarlijkse Sacrament  en Lichtprocessie is het koor steeds weer vertegenwoordig. Ook in het jaar 2010 vieren ze samen het Caecilia feest en huldigen de Heer Gerard Oostveen die meer  als 60 jaar kerkzanger was. Het koor wordt veelvuldig gevraagd voor het opluisteren van Huwelijks en Jubileums-missen.  Kortom het koor is weer volop in beweging.

2011

Het jaar van de nominaties;

De Europese Commissie heeft 2011 benoemd tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk.  

En zo wordt Mevr. Anny Grooten  in Mei 2011 benoemd en genomineerd tot Vrijwilligster van het jaar 2011. Zij zet zich al bijna meer dan 40 jaar in voor het Gemengd Koor St.Caecilia. Anny Proficiat met deze Prijs.

Een gezellig uitstapje met het koor naar de Moezel was wel op zijn plek voor zoveel inzet. 

In dat zelfde jaar 2011 (september) wordt  ook het hele Caecilia koor als een eenheid genomineerd met de Vrijwilligers prijs van de Europese Commissie. Tijdens het Jaarlijks Caeciliafeest van het koor wordt deze prijs uitgereikt door Wethouder Harry Leunissen van de Gemeente Landgraaf.

Aan  het einde van 2011 telt het koor inmiddels 30 actieve leden.

 2012  

Het jaar 2012 staat in het teken van rauw, 2 Ereleden van het koor worden op gepaste wijze een laatste groet gebracht.. Mevr. Fr. Haas was meer dan 50 jaar lid van het Gemengd koor, Mevr. Ella Jongen zong ook vele jaren in het Gemengd koor. Wij danken hun voor de inzet bij het koor.

De eerst helft van 2012 werd afgesloten met een heerlijk Brunch in de “Laethof” te Mesch. 

Na overleg tussen koor “Internos” en het Caecilia koor werd besloten om een samenwerkingsproject te starten. Na enkele repetities van en met beide koren, werd de nieuwe Mis van Robert Führer uitgevoerd in de P&P kerk op 28 oktober, en 18 november werd deze uitvoering in samenwerking met beiden koren opgeluisterd in de kerk te Kunrade. De samenwerking tussen beiden koren was perfect. en de kerkgangers hebben genoten van de uitvoeringen. Dit is voor herhaling vatbaar. Na de uitvoering was er een koffietafel voor de leden met partners van beiden koren. Een geslaagd project.

Naast de vele uitvoeringen in eigen parochie en daarbuiten, hadden wij dit jaar drie Gouden Echtparen in ons midden, ook zij werden niet vergeten tijdens het Caecilia feest en werden net als de 2  Jubilarissen (40) jaar trouw lid in de bloemetjes gezet. 

 Jubilarissen waren: Mevr. Anny Grooten en Dhr, Jo Boerakker. Het werd een uiterst gezellige avond. 

en zo kunnen we weer terug kijken op een geslaagd jaar, ook nu weer groeide het aantal leden van 30 naar 33. 

Het jaar 2013  

staat weer vol uitvoeringen in en buiten de parochie.

De geplande koorscholing in 2012 gaat in september 2013 van start, deze wordt goed bezocht door alle leden,  na afloop is dit dan ook goed te merken aan de geleerde oefeningen en waar zoal opgelet dient te worden tijdens het zingen. Onze Dirigent Sandy, gaat verder met een zangstudie, en zal indien mogelijk een solo ten beste geven tijdens de opluistering in de Stadskirche in Oberwolfach tijdens de feestelijke mis voor het 30 jarig Priesterjubileum.

Het koorbestuur is dit jaar dan ook volop bezig met de voorbereiding voor het jaar 2014 als het koor 110 jaar bestaat. Een concertreis naar Duitsland is in de pen, Er wordt volop gespaard en extra’s georganiseerd zodat iedereen meekon met deze reis. In mei worden de eerst contacten gelegd met verschillende parochies in het Zuiden van Duitsland en al vlug ontstaat er een schriftelijke bedrijvigheid in deze. In oktober is de concertreis voor 2014 een feit, en beginnen we aan een uitgezocht repertoire een aanvraag voor een 30 jarig Priesterjubileum op te luisteren tijdens deze concertreis wordt natuurlijk graag gedaan en ingepland.  alle voorbereidingen zijn getroffen m.b.t.de te zingen repertoires,  de bus en hotel zijn geboekt, en alle leden en partners die meegaan verheugen zich op deze concertreis.

Het eerste half jaar wordt afgesloten met een gezellige koffie tafel voor allen , en iedereen gaat in de welverdiende vakantie.

De koorscholing is goed verlopen, en het koor bereid zich voor op de laatste maanden van het jaar.ook hier weer veel uitvoeringen o.a het najaar concert in eigen kerk met medewerking van “Vriendenkring St.Rochus” uit Eygelshoven en koor “Da Pacem” uit Landgraaf.

Opluistering voor 40 & 50 jarig Huwelijksmis, uit eigen rijen, en in” Park Imstenrade”, stonden op het programma, een nieuw huwelijk wordt door het koor met soliste Caroline Bosch bezegelt.

Maar zoals overal, ook hier ligt vreugde en verdriet dicht bij elkaar, en werden uit eige koorrij 2 uitvaart missen gezongen voor overleden moeders (oma’s) het verdriet was er niet minder om.

Na de zomerpauze mag het koor zich weer verheugen op nieuwe 2 zangers & 3 zangeressen. 

Deze nieuwe stemmen voelen zich al snel thuis in het Caecilia koor, Het jaarlijks terugkerend Caecilia feest, wordt vergezeld van goede muziek en de twee Jubilarissen worden in het zonnetje gezet.

Zuster Wiro zou nog graag een Goudse Eremedaille ontvangen waar natuurlijk graag gehoor aan wordt gegeven, bijna 60 jaar zingen voor de gemeenschap mag hiervoor beloond worden.

Dhr, Piet Storms, vraagt bescheiden naar een presentje, want hij heeft al de nodige Eremedaille in ontvangst mogen nemen, ook Piet wordt bedacht met een prachtige kaars van de St.Gregorius vereniging en een Eren Diploma, om zoals hij zelf zegt, dat laatste stukje op muur in zijn kantoortje thuis mee op te vullen. 

In oktober 2013 wordt er een nieuwe opzet van kerkbestuur in gang gezet, en bangt het koor om haar voortbestaan. De vergaderingen heen en weer zullen zich voortslepen naar het jaar 2014. 

Wat er uiteindelijk uit voortkomt zullen we moeten afwachten. Het zou jammer zijn als het koor na zoveel bestaande jaren (110) in het jaar 2014 moet bangen om haar voortbestaan. Dit willen wij niet laten gebeuren, en het koorbestuur zal vechten waar ze voor staan. n.l. een Gemengd Kerkelijk Zangkoor.

Wij hopen dat het goede uiteindelijk zal zegevieren. 

Na de eerste Kerstdag de mooie ( Pastoral-Messe) van Ignaz Reimann uit 1820  te hebben uitgevoerd

sluit het koor af met enkele dagen kerstvakantie, om in het nieuwe jaar vol goede moed verder te gaan.

het koor telt dan 38 leden in 2013, waarvan 35 zingende leden en 3 Ereleden. 

12 Sopranen 

13 Altstemmen

 6 Tenoren

 4 Bassen. 

 Vervolg jaar 2013

Het Koorbestuur houdt goede moed, en organiseert extern uitvoeringen.
 in mei gaat het koor naar “Park Imstenrade” en verzorgd een uitvoering voor een speciale gelegenheid, gevraagd wordt om het lied “Va Pensiero” uit de Opera van Nabucco te zingen, waar wij graag aan voldoen. Met een
“Standing ovetion” worden Koordirectie en leden bedankt. In dit jaar worden nog meerdere uitvoering extern gegeven, op zondag 20 oktober zijn wij te gast in Roermond “de dag van de kerkmuziek” 23 november vieren wij ons jaarlijks Caeciliafeest en op 24 november neem het koor deel aan het 100 jarig bestaans-feest van “Zangvereniging Vriendenkring St.Roches met een Najaarsconcert.
Het bestuur is bezig met de plannen voor het jaar 2014, het koor viert dan het 110 jarig bestaands-feest.
Het jaar 2013 wordt afgesloten met de viering van de Nachtmis in eigen parochie. Het koor is weer volop in beweging.

Het jaar 2014

Het gemengd koor bestaat dit jaar 110 jaar. Dit vieren we niet alleen met een groot concert, als afsluiting in mei 2015, maar in Juni 2014 staat ook een 5 daagse concertreis naar het Zuiden van Duitsland op het programma. Er wordt bijzonder veel aandacht besteedt aan het te zingen repertoire, want tijdens de concertreis zal het koor de H.Mis op luisteren voor een 30 jarig Priesterjubileum. Een openluchtconcert in het Kuuroord Oberwolfach staat op het programma. In Juni is het dan zover en gaat de reis beginnen, op de heen weg bezoeken wij de prachtige Kathedraal in de Franse stad Metz. Tijdens de reis staan niet alleen de Misse en concerten op het programma maar worden er nog diverse uitstapjes gedaan. Beroemde Bierbrouwerij in Alpirsbach, Glashütte in Wolfach, treinreis met de Historisch Sauschwanzle Bahn, en een bezoek aan de mooie stad Freiburg. Maar aan alles komt een einde, tijdens de terug reis bezoeken we nog het mooie stadje Trier, en tegen de avond komen we terug met veel mooie indrukken van de reis. Er volgen nog diverse in & extern uitvoeringen. Het koor doet mee aan het Advents-& Kerstconcert van de Koorkring Landgraaf. Afsluiting van het jaar met de Plechtig uitvoering in de Nachtmis. Het koor is weer hersteld van een minder goede periode en gaat er weer vol tegenaan.

Het jaar 2015
in het begin van het jaar moeten we afscheid nemen van 2 trouwe koorleden, Dhr G. Oostveen (60 jaar koorlid) & Piet Storms ( 50 jaar koorlid). Verdriet en vreugde liggen dicht bij elkaar. Het bestuur gaat verder met het organiseren op 31mei  2015 voor het 110 Jubileum concert.  Medewerking aan dit concert zijn o.a de Sopraan Maria van Dongen, Pianiste Pavlina Ognyanova, Kamerorkest Locatelli en de Jachthoornblazers van Rolduc en het eigen Caecilia koor. Het werd een geslaagde afsluiting van een Jubileum jaar. Met dank aan alle bovengenoemde medewerkers werd dit prachtige concert onder de leiding van Dirigent Sandy  Wijnands en Pianiste Pavlina Ognyanove, de leden van het koor afgesloten met een geweldig applaus en “Standing ovetion”.  Veel genodigden en felicitatie mochten de leden in ontvangst nemen. Het was een geweldige prestatie. Weer een ervaring rijker gaat het koor verder met geplande  uitvoeringen, o.a in de mooie Martinus kerk te Geulle, deelname aan een concert in Spekholzerheide, ect ect. In Augustus nemen we afscheid van een zeer gewaardeerd lid, Mw.Gerda Jongen. Een prachtige Sopraan die meer dan 40 jaar ons koor ondersteunde. Het was een bewogen jaar en wij kijken uit wat het jaar 2016 gaat brengen.  De kerk zal voorlopig dicht gaan, i.v.m renovatie. Wij als koor zullen onze uitvoeringen in de H. Familie parochie moeten verlegen. Maar we gaan het zien, en zullen ons aanpassen.

Het jaar 2016