Print Friendly, PDF & Email

PRIVACY WETGEVING

AVG verklaring :

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat GKZ St. Caecilia P&P Schaesberg het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen.
GKZ St. Caecilia P&P Schaesberg verklaart hiermee dat de inspanningen
zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die GKZ St. Caecilia P&P Schaesberg heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en
onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie
verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
GKZ St. Caecilia P&P Schaesberg begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de
gegevens moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft GKZ St.
Caecilia P&P Schaesberg kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar
eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door GKZ St. Caecilia P&P Schaesberg
zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 15-4-2019,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem

BEZWAAR MAKEN

Indien men bezwaar wil maken tegen gepubliceerde afbeeldingen of foto’s op onze website kan men bezwaar aantekenen bij het bestuur.

KENNIS GEVING AAN DE LEDEN

Kennisgeving aan Leden:
van de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens algemene verordening gegevensbescherming- AVG.
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk van kracht.
Een verordening die door de Europese Commissie is geïnitieerd en van toepassing is voor alle bedrijven, instanties en verenigingen, zo ook voor ons als Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia P&P Schaesberg.
De verordening is gericht op het beschermen en, zoveel als mogelijk, voorkomen van het verkeerd gebruik c.q. misbruik van persoonlijke gegevens. Deze verordening is ook van toepassing voor de Koorleden, Organist & Dirigent van Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia P&P.
Als bestuur van GKZ St. Caecilia bewaren en bewerken we de volgende gegevens van al onze Koorleden, Organist & Dirigent.
• Naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres, geboortedatum:
• Eventuele Bankgegevens (niet altijd van toepassing).
• Foto’s gemaakt tijdens activiteiten.
Bovengenoemde gegevens worden door het bestuur van GKZ St. Caecilia P&P enkel als volgt en enkel voor onderstaande doeleinde gebruikt.
• Contactgegevens voor het aankondigen van en uitnodigingen voor activiteiten.
• Bankgegevens enkel voor incasso van jaarlijkse contributie en bijdrage voor deelnamen aan activiteiten.
• Foto’s, gemaakt tijdens activiteiten, worden enkel gedeeld met de leden van GKZ St. Caecilia als terugblik op en herinnering aan een activiteit.
• Contactgegevens, bankrekeningnummers en foto’s worden adequaat beheerd (en beveiligd) door, en zijn enkel toegankelijk voor het bestuur van GKZ St. Caecilia.
• Op het moment dat er aanvullende gegevens worden verzameld en vastgelegd, zal het bestuur de leden hiervan op voorhand in kennis stellen en toestemming vragen.
• Geen van deze gegevens zal worden gedeeld met personen, bedrijven, instanties of instellingen, zonder schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon / personen.
• Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal het bestuur deze niet langer registreren dan wel verwijderen.
Het bestuur vertrouwt erop dat de leden van GKZ. St. Caecilia instemmen met de voornoemde wijze van verwerking van persoonsgegevens.
Deze toestemming geldt zolang het lidmaatschap van kracht is en voor een periode van 12 maanden na beëindiging ervan.
Leden mogen op elk moment bezwaren kenbaar maken en hun toestemming intrekken. Voor verder vragen gelieve het bestuur te raadplegen.

Namens het bestuur GKZ St. Caecilia P&P Schaesberg.

Landgraaf 23 mei 2018.